Sosyal Bilimler

 

Önemli Uyarı:

SOSYAL BİLİMLER üniversitelerin sosyal bilgiler öğretmenliği dalında hemen her yarıyılda okutulan bir derstir ve 2013 yılından itibaren Öğretmen Alan Bilgisi Testinde aşağıda verilen konulardan " %24 " oranında soru çıkacaktır.

 

Sosyal Bilgilerin Temelleri 

 1. "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları

 2. Sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları.

 3. Başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri

 4. Sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü

 5. Sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilgiler gelenekleri.

 

Sosyal Psikoloji 

 1. Psikoloji bilimi

 2. Psikolojinin alanları

 3. Sosyal psikolojinin psikoloji içindeki yeri

 4. Sosyal psikoloji alanı ve yöntemleri

 5. İnsanın doğası, toplumsallaşma, sosyal algı, tutumlar ve değişmesi, sosyal etki, grup içinde bireysel davranış, kişiler arası çekicilik ve sevgi. 

 

Arkeoloji 

 1. Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler

 2. Arkeolojik tarihlendirme, arkeolojik buluntulardan insanlığın geçmişteki farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji vs.) keşfetme; Türkiye ve dünyada ortaya çıkarılan önemli arkeolojik merkezler (Mısır, Mezopotamya, Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş vb.); ünlü yabancı ve Türk arkeologlar ve önemli çalışmalarından örnekler.

 

Sosyoloji 

 

 1. Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı

 2. Sosyolojide temel kavramlar ve çalışma alanları

 3. Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi

 4. Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar

 5. Sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi

 6. Sosyal gruplar ve özellikleri

 7. Sosyolojide yöntem

 8. Birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi

 9. Sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi.

 10. Güncel sosyolojik çalışmala örnekleri.

 

Felsefe 

 1. Felsefe ile ilgili temel kavramlar

 2. Felsefe ve bilim

 3. Felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü

 4. Başlıca felsefi akımlar

 5. Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi

 6. Felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi

 7. Çağdaş felsefe akımları.

 

Ekonomi 

 1. Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri)

 2. Ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.

 

Temel Hukuk 

 1. Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları

 2. Hukuki olaylar ve hukuki işlemler

 3. Hukuk sistemi

 4. Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı

 5. Eğitim-hukuk ilişkileri.

 

Sanat ve Estetik 

 1. Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar

 2. Kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi

 3. Yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık 

 4. Eğitimle sanat arasındaki ilişki

 5. Dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi

 6. Sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

 

Antropoloji 

 1. Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi

 2. Antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi

 3. İlk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı

 4. İnsanoğlunun geçim şekillerinin evrimi;

 5. Akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt

 6. Siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı

 7. Toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları

 8. Ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler.

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 

 1. Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi

 2. Bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri

 3. İnsanlığın ortak bilim mirası

 4. Ünlü Türk ve yabancı bilim adamları, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi

 5. Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları, uzay ve havacılık çalışmaları.

 

İnsan İlişkileri ve İletişim 

 1. İnsanlar arası iletişim (ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde, vb.)

 2. Etkin konuşma ve dinleme

 3. Beden dili

 4. Hak ve sorumluluklar

 5. Değer yargıları ve iletişimdeki rolü.

 

Günümüz Dünya Sorunları 

 1. Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.)

 2. Çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar

 3. Terör gibi sorunların incelenmesi

 4. Sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

 

Sosyal Proje Geliştirme 

 1. Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi

 2. Proje türleri ve proje hazırlama aşamaları

 3. Örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi

 4. Okullarda proje yönetimi.Yorumlar - Yorum Yaz