Çıkmış Sorular

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ÇIKMIŞ SORULAR
1. Osmanlı Devleti’nde,
I. Köylü
II. Zanaatkar
III.Tüccar IV.Bilgin
gruplarından hangileri reayadan sayılmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV
D) I ve IV E) II ve III
(1999 – DMS)

2. Aşağıdakilerin hangisi, Fatih Kanunnamesi’nde yer alan konulardan biri değildir?
A) Saltanat işleri
B) Şehzadeleri sancakbeyi olarak görevlendirme usulünü kaldırma
C) Suç işleyenlere verilecek cezalar
D) Büyük devlet memurlarının rütbeleri
E) Büyük devlet memurlarının protokoldeki yerleri
(1999 – DMS)
3. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi “esnafı” denetleme yetkisine sahipti?
A) Cizyedar B) Mültezim C) Tımarlı sipahi
D) Muhtesip E) Vakıf yönetimi
(1999 – DMS)
4. Osmanlı Devleti’nin kendi bağımsız dış ticaret politikasını izleme hakkından vazgeçmesine neden olan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? (1999 – DMS)
A) Paris Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Londra Antlaşması
D) Balta Limanı Antlaşması
E) Hünkâr İskelesi Antlaşması
5. XVII. yüzyıldan sonra medreselerde deney ve eleştiriye yer verilmemiştir. Tanzimat Dönemi’ne gelindiğinde, medreselerin yanında modern anlamda okullar açılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Batıdaki teknolojik gelişmelerden ilk kez yararlanılmasına
B) İlköğretimin zorunlu hale gelmesine
C) Medrese sayısının sabit kalmasına
D) Medreselerde eğitim düzeyinin yükselmesine
E) Öğretimde ikili bir sistemin ortaya çıkmasına
(1999 – DMS)
6. Osmanlı minyatür sanatında,
I. Konunun, ayrıntılarla çizilmesi
II. İnsan figürlerinin büyüklüğünün, kişilerin mevki ve rütbeleri ile orantılı olarak değişmesi
III. Perspektif kurallarına uyulması
IV. Manzara ve çiçek resimlerinin yapılması özelliklerinden hangileri yoktur?
A) I ve III B) III ve IV C) Yalnız IV
D) Yalnız III E) Yalnız II
(1999 – DMS)
7. Türkiye’de müzeciliğin kurucusu kimdir?
A) Şeker Ahmet Paşa
B) Osman Hamdi Bey
C) Süleyman Nazif
D) Halil Paşa
E) Osman Nuri Bey
(1999 – DMS)
8. Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda yapılan nüfus yazımında, aşağıdakilerden hangisinin saptanması amaçlanmıştır?
A) Kadın - erkek sayısı
B) Okur yazar oranı
C) İşsizlik oranı
D) Nüfus artışı oranı
E) Vergi yükümlülükleri
(1999 – DMS)
9. Osmanlılarda, toplumu oluşturan kesimlerin belirlenmesinde “Millet sistemi” uygulanmıştır.
Bu sistemde alınan temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek grubu B) Dini inanç
C) Nüfus oranı D) Kültürel düzey
E) Ekonomik durum
(1999 – DMS)
10. Osmanlı Devleti, Tımar sisteminden,
I.Vergilerin toplanması
II. Yargılama işlemlerinin kısa sürede bitirilmesi
III. Asker yetiştirilmesi
IV. Dirlik bölgelerinin yönetilmesi amaçlarından hangileri için yararlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) I, III, IV E) II, III, IV
(1999 – DMS)
11. Osmanlı Devleti’nde, aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un görevlerinden biridir?
A) Fetva verme ve fetvaların uygulanmasını sağlama
B) Halktan gelen şikâyetleri dinleme ve karara bağlama
C) Sadrazam atama ve hakkında soruşturma açma
D) Ferman yazma ve imzalama
E) Padişah'ın yaptıklarını denetleme
(1999 – DMS)

12. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi, yürütmede Padişahı doğrudan temsil etmez?
A) Lala B) Kadı C) Voyvoda
D) Sadrazam E) Tımarlı sipahi
(1999 – DMS)
13. Osmanlı mimarisi, kaçıncı yüzyıldan itibaren batının etkisiyle değişmeye ve kendine özgü niteliklerini kaybetmeye başlamıştır?
A) XV B) XVI C) XVII D) XVIII E) XIX
(1999 – DMS)
14. Osmanlı padişahları, bir konu hakkındaki kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisiyle belirtirlerdi?
A) Fetva B) Risale C) Fıkıh
D) Kelam E) Ferman (2000 – DMS)
15. Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır?
A) Külliye B) Sebil C) Cami
D) Medrese E) Kütüphane
(2000 – DMS)
16. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilmiye (ulema) sınıfı, öğretimde iki ana konuyla ilgilenmiştir.
Bu iki ana konu aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Din ve askerlik B) Din ve hukuk
C) Ticaret ve sanat D) Tarih ve edebiyat
E) Tarih ve felsefe
(2000 – DMS)
17. Osmanlı Devleti’nde önceleri Hıristiyan tebaanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocukların da alınmaya başlandığı okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hendese okulu B) Mahalle mektebi
C) Enderun D) Medrese
E) Mülkiye
(2000 – DMS)
18. Aşağıdaki saraylardan hangisinin yapı tarzında batı mimarisinin etkisi yoktur?
A) Dolmabahçe B) Beylerbeyi
C) Topkapı D) Yıldız
E) Çırağan
(2000 – DMS)
19. Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?
A) Minyatür B) Çini C) Müzik
D) Hat E) Mimari (2001 – KMS)
20. Osmanlı Devleti’nde,
I. Yöneticiler
II. Hanedan üyeleri
III. Azınlıklar
gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüdür?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
(2001 – KMS)
21. Osmanlılarda,
I. Ferman
II. Fetva
III. Berat
belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
(2001 – KMS)
22. Osmanlı Devleti’nde,
I. Padişahların tahta çıkışı,
II. Padişahların bizzat sefere gidişi,
III. İç isyanların bastırılması
durumlarından hangilerinde, askere bahşiş dağıtmak bir gelenektir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
(2002 – KPSS)
23. XVI. yüzyıl Osmanlı - Türk mimarisinin en büyük ustası kimdir?
A) Mimar Sinan
B) Yakup Şah
C) Mimar Ayaz
D) Mimar Kemaleddin
E) Mimar Hayreddin
(2002 – KPSS) 24. Osmanlılarda aşağıdaki sanatlardan hangisine ait eserler, yapıldığı dönemin sosyal ve siyasi özellikleri hakkında en çok bilgi verir?
A) Minyatür B) Hat C) Kakma
D) Ebru E) Çini
(2002 – KPSS)

25.
I. Rumeli Hisarı
II. İmam Buhari Türbesi
III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camisi
IV. Mostar Köprüsü
V.Malabadi Köprüsü
yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?
A) I ve III B) IV ve V C) I, II ve III
D) I ve IV E) III, IV ve V
(2003 – KPSS)
26. Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur.
Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?
A) Külliyeler B) Vakıflar C) Kervansaraylar
D) Loncalar E) İmarethane
(2003 – KPSS)
27. Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih dö-neminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte oku-tulması XVII. yüzyıla kadar sürmüştür. Daha sonra bazı dersler okutulmamıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?
A) Coğrafya B) Hukuk (Fıkıh) C) İcma
D) Kıyas E) Kelam
(2003 – KPSS)
28. Osmanlı Devleti’nde devlet adamı ve asker yetiştirme konusunda aşağıdaki usullerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) İkta B) Lonca C) Müsadere
D) Ahilik E) Devşirme
(2004 – KPSS)
29. Osmanlı Devleti’nde bulunan kazaskerler adalet işlerinde aşağıdakilerden hangisinin verdiği kararları inceleyip, düzeltme yapabilirdi?
A) Nişancı B) Şeyhülislam C) Padişah
D) Kadı E) Yeniçeri ağası
(2004 – KPSS)
30.
I. Padişah
II. Sadrazam
III. Nişancı
Osmanlılarda yukarıdakilerden hangileri yönetimde etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
(2005 – KPSS)
31. Osmanlı İmparatorluğu’nda en yüksek karar organı olan Divan-ı Hümayun’da,
I. İlmiye (öğretim, yargı ve din işlerinde görev alanlar),
II. Şeyfiye (yönetim ve askerlik işlerinde görev alanlar),
III. Kalemiye (idari, mali alanda uğraşan üst bürokratlar),
IV. Azınlık (Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gayrimüslimler)
kesimlerinden hangileri temsil edilmekteydi?
A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV
D) I, II ve III E) II, III, IV
(2005 – KPSS)
32. Osmanlı Devleti’nde hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir?
A) Nişancı B) Defterdar C) Kazasker
D) Sadrazam E) Reissülküttap
(2006 – KPSS)
33. Aşağıdakilerden hangisi “padişah imzası” anlamındadır?
A) Fetva B) Tuğ C) Ferman
D) Tuğra E) Saliyane
(2006 – KPPS/ Ortaöğretim)
34. Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanat sistemini devam ettirmek
B) Taht kavgalarını önlemek
C) Padişahın yetkilerini sınırlamak
D) Halk ile saray ilişkilerini kolaylaştırmak
E) Eyalet yöneticilerinin sayısını artırmak
(2006 – KPPS/ Ortaöğretim)
35. Osmanlı Devleti’nde,
I. tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,
II. toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bırakan köylünün toprağının elinden alınıp bir başkasına verilmesi,
III. köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını çocuklarına miras olarak bırakabilmesi
uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
(2006 – KPPS/ Ortaöğretim)

36. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıldız Sarayı B) Dolmabahçe Sarayı
C) Beylerbeyi Sarayı D) Çırağan Sarayı
E) Topkapı Sarayı
(2006 – KPPS/ Ortaöğretim)
37. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin ünlü şairidir?
A) Nev’i B) Nef’i C) Bâki
D) Fuzuli E) Nedim
(2007 – KPPS)
38.
I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
III. Divan-ı Hümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
(2007 – KPPS)
39. Osmanlı Devleti’nde ruhsal bozuklukların tedavi edilmesi amacıyla II. Bayezit Külliyesi’nde bulunan şifahane aşağıdaki kentlerin hangisindedir?
A) Kayseri B) Niğde C) Edirne
D) Konya E) Trabzon
(2008/KPSS Ortaöğretim)
40. Osmanlı kanunnamelerinde “Saban giren yer mülk olmaz.” şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?
A) Toprağın gelirlere göre ayrılması
B) Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının açılması
C) Toprağın sadece kullanım hakkının köylüde olması
D) Dirlik sahiplerinin cebelû yetiştirmek zorunda olması
E) Her köylü ailesinin geçimini sağlayacak büyüklükte toprağa sahip olmasına özen gösterilmesi
(2008/KPSS Önlisans)
41. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde toprak düzeninin bozulmasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Asker - sivil iş birliğine
B) Feodal yapının güçlenmesine
C) Toprak gelirlerinin artmasına
D) Köylünün refah düzeyinin artmasına
E) Ticaretin azınlıkların tekelinde olmasına
(2008/KPSS Önlisans)
42. Orhan Bey zamanında,
I. İlk Osmanlı medresesinin açılması,
II. Rumeli’ye geçilmesi,
III. Yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması,
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bu dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III
(2009 – KPSS)
43. XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin 32 eyaleti varken bu yüzyılın ortalarında 25’i tımar sistemine dahil, 9’u salyaneli olmak üzere toplam eyalet sayısı 34’ü bulmuştur.
Bu durumla ilgili olarak,
I. İlk kez toprak kaybedilmiştir.
II. Beylerbeyi sayısı artmıştır.
III. Tımar sistemi bozulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
(2009 – KPSS)
44. Osmanlı Devleti’nde,
I. Avrupa mallarının ülkeye girmesi,
II. ticaret yollarının değişmesi,
III. esnaf teşkilatının bozulması,
durumlarından hangilerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
(2009 – KPSS)


CEVAPLAR
1. C 2. B 3. D 4. D 5. E 6. D 7. B 8. E 9. B 10. D 11. B 12. A 13. D 14. E 15. A 16. B 17. C 18. C 19. A 20. C 21. D 22. A 23. A 24. A 25. D 26. E 27. A 28. E 29. D 30. E 31. D 32. D 33. D 34. B 25. E 36. E 37. E 38. D 39. C 40. C 41. B 42. C 43. B 44. E


Yorumlar - Yorum Yaz